logo

Nasza oferta

Dowiedz się więcej

Doradztwo i nadzór

INWESTYCJE – OBIEKTY NOWOBUDOWANE.

 1. Uzgadnianie projektów budowlanych przez Rzeczoznawcę ds. Ochrony Przeciwpożarowej.
 2. Opracowanie warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu do projektu.
 3. Analizy i konsultacje dokumentacji projektowej pod względem zgodności z przepisami ochrony przeciwpożarowej.
 4. Nadzory w trakcie trwania inwestycji z zakresu ochrony przeciwpożarowej, od rozpoczęcia do zakończenia budowy.
 5. Przygotowanie obiektów do odbioru przeciwpożarowego:
  • opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego wraz z graficznymi planami ewakuacji
  • wykonanie oceny zagrożenia wybuchem
  • przygotowanie dokumentacji odbiorowej w zakresie ochrony przeciwpożarowej
  • wyposażenie w podręczy sprzęt gaśniczy
  • wykonanie próby ciśnienia i wydajności wewnętrznych i zewnętrznych sieci hydrantowych
  • wykonanie oznakowania dróg i wyjść ewakuacyjnych, miejsc rozmieszczenia sprzętu gaśniczego oraz wyłączników przeciwpożarowych
  • przeprowadzenie wstępnego obioru i uczestnictwo w czynnościach odbiorowych prowadzonych przez Państwową Straż Pożarną

OBIEKTY ISTNIEJĄCE.

 1. Przygotowanie opinii stanu technicznego obiektów w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
 2. Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego wraz z graficznymi planami ewakuacji.
 3. Wykonanie oceny zagrożenia wybuchem i dokumentów zabezpieczenia przed wybuchem.
 4. Analizy i wizje lokalne w obiektach pod względem spełnienia wymogów ochrony przeciwpożarowej ( stan i ilość oznakowania dróg i wyjść ewakuacyjnych, stan i ilość sprzętu i urządzeń przeciwpożarowych ).

PRZEGLĄDY I NAPRAWY SPRZĘTU

 1. Przeglądy techniczne podręcznego sprzętu gaśniczego.
 2. Naprawy, remonty gaśnic.
 3. Naprawy wewnętrznych sieci hydrantowych i hydrantów wewnętrznych.
 4. Badania wydajności wewnętrznych sieci hydrantowych.
 5. Próby ciśnieniowe węży hydrantowych.
 6. Naprawy zewnętrznych sieci hydrantowych i hydrantów zewnętrznych.
 7. Badania wydajności zewnętrznych sieci hydrantowych.
 8. Badania natężenia oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego.
 9. Przeglądy techniczne drzwi przeciwpożarowych.
 10. Przeglądy techniczne systemów sygnalizacji pożaru.
 11. Przeglądy techniczne systemów oddymiania pionowych (klatki schodowe) i poziomych dróg ewakuacyjnych (korytarze).
 12. Bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe konstrukcji i elementów obiektów
 13. Zabezpieczenia przejść i przepustów przeciwpożarowych.

SZKOLENIA

 1. Szkolenia podstawowe z zakresu ochrony przeciwpożarowej, dla wszystkich pracowników, oraz dla pracowników wyznaczonych przez pracodawcę do przeprowadzania ewakuacji.
 2. Przygotowanie i przeprowadzenie praktycznego sprawdzenia warunków ewakuacji.
 3. Szkolenia BHP.